Kisabac Lusamutner - 15.10.2015

Kisabac Lusamutner - Aptakner Kyanqic - 23.09.2015

Kisabac Lusamutner - Ampopum - 22.09.2015

Kisabac Lusamutner - Chtesnvats Zartonq - 21.09.2015

Kisabac Lusamutner - 16.09.2015

Kisabac Lusamutner - 15.09.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 581 - 11.09.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 578 - 08.09.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 576 - 04.09.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 576 - 04.09.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 575 - 03.09.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 574

Kisabac Lusamutner - Episode 572 - 01.08.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 571 - 30.07.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 570 - 29.07.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 569 - 28.07.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 568 - 26.07.2015

Kisabac Lusamutner - Episode 567 - 24.07.2015