• Shamshyane nerkayacnum e - 30.03.2014
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - 16.03.2014
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - 16.02.2014
 • Shamshyane nerkayacnum e - 26.01.2013
 • Shamshyane nerkayacnum e - 19.01.2013
 • Shamshyane nerkayacnum e - 13.10.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - 06.10.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - 29.09.2013
 • Shamshyane nerkayacnum e - 22.09.2013
 • Shamshyane nerkayacnum e - 15.09.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - 08.09.2013
 • Shamshyany nerkayacnum e - 25.08.2013
 • Shamshyany nerkayacnum e - 18.08.2013
 • Shamshyany nerkayacnum e - 28.07.2013
 • Shamshyane nerkayacnum e - 21.07.2013
 • Shamshyane nerkayacnum e - 14.07.2013
 • Shamshyany nerkayacnum e - 16.06.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - 02.06.2013